از توسعه ذینفعان اصلی و فعالان زیست بوم صنایع خلاق

 بر اساس اولویت های فرهنگی ایرانی و اسلامی

 محصولات و خدمات نسبت به سایر صنایع و محصولات کشور

در تولید محصولات و ارائه خدمات به ویژه در حوزه صنایع فرهنگی

 لازم برای تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری، جذب و هدایت سرمایه و سرمایه گذاران، خدمات مالی در حوزه صنایع خلاق و نوآورانه

 از سرمايه‌هاي متخصص و توانمند انساني کشور در زمینه توسعه کسب و کار

 تیم ها و شرکت های نوپا، خلاق، نوآور و دانش بنیان

زیرساخت ها، شبکه ها، فناوری ها، ناشران و توسعه دهندگان بازار و فعالیت های زیرساختی توسعه دهنده زیست بوم صنایع و محصولات خلاق و نوآورانه

در فرآیندها، خدمات و فعالیت های خدمات مالی، سرمایه گذاری و توسعه ای نهادهای حمایتی، مالی و سرمایه گذاری و فعال در حوزه صنایع خلاق و نوآورانه

ارسال طرح یا درخواست