سند تحول دولت

25 اسفند 1400

سند تحول دولت

در نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی، ضمن توجه ویژه‌ به صنایع فرهنگی و خلاق، برای رسیدن به وضعیت مطلوب آن، 8 چالش احصاء شده است. […]
ارسال طرح یا درخواست