شرکت ستارگان نوآوری داوین

28 فروردین 1401

تفاهم نامه صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و شرکت ستارگان نوآوری داوین برای هم سرمایه گذاری

صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق و شرکت ستارگان نوآوری داوین در راستای برنامه های توسعه خود برای افزایش سهم سرمایه گذاری در شرکت ها و […]
ارسال طرح یا درخواست