فرهنگ

19 مهر 1400

مجمع عمومی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق

مجمع عمومی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق با حضور سهامداران و ناظر کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری برگزار شد. در این جلسه بر تقویت […]
ارسال طرح یا درخواست